Gospodarka

Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Giżyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Giżyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

KONTAKT:

Prezes - STANISŁAW SZEPIETOWSKI

tel. kom.: +48 503 128 647

gtbs@onet.pl

www.tbs.gizycko.pl

Giżyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Giżycku

prowadzi działalność od 18 maja 1998 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym pod numerem RHB 1173 w dniu 18 maja 1998 roku na podstawie aktu założycielskiego sporządzonego w dniu 19 lutego 1998 roku w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 1997 roku nr XLIV/85/97. Wpisane jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie pod numerem 0000096022. Zgromadzeniem Wspólników jest Burmistrz Miasta Giżycka. Działalnością Towarzystwa, zgodnie z zapisami aktu założycielskiego, kieruje jednoosobowy Zarząd.

 

 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Kętrzyńskiego 17 w Giżycku

 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Podstawowym przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie budynków mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

 

Towarzystwo może prowadzić działalność w zakresie:

-          nabywania budynków mieszkalnych,

- wynajmowania lokali użytkowych będących własnością Towarzystwa,

- sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami i lokalami nie stanowiącymi własności Towarzystwa,

- administrowanie zasobami lokalowymi  - mieszkaniowymi i użytkowymi,

- przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu.

- prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą a w szczególności:

a) budowa lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz wielostanowiskowych lokali garażowych celem ich sprzedaży, przy czym lokale te i garaże nie będą realizowane przy udziale kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

b)       budowa domów mieszkalnych ze środków przyszłych właścicieli,

c)       wykonywanie usług budowlanych na rzecz innych podmiotów, a w szczególności jako generalny wykonawca, podwykonawca, zobowiązany na podstawie innej umowy cywilno – prawnej,

d)       pełnienia funkcji inwestora zastępczego.

 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Kętrzyńskiego 17 w Giżycku

 

AKTYWA  i PASYWA TBS

Aktywa Giżyckiego TBS spółka z o.o. w Giżycku na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły, w tym aktywa trwałe - 6 800 200,00 PLN i aktywa obrotowe 2 065 200,00 PLN

 

Aktywa zostały sfinansowane kapitałem własnym w wysokości 2 288 500,00 PLN, zobowiązaniami długoterminowymi w kwocie 4 899 900,00 PLN i krótkoterminowymi w wysokości 1 677 000 ,00 PLN

 

 

 Budynek mieszkalny przy ul. Kętrzyńskiego 17 w Giżycku

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

W roku 2008 przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 3,3 etatu.

 

Zatrudnienie, i tak już ograniczone do absolutnego minimum – przy konieczności przestrzegania podstawowych przepisów kodeksu pracy, bhp ( w zakresie m.in. urlopów, dni wolnych, godzin pracy) wymaga bardzo dużego zaangażowania wszystkich zatrudnionych pracowników oraz wszechstronności w wykonywaniu poszczególnych zadań.

 

Zarząd Spółki, podejmując ryzyko prowadzenia nowego rodzaju działalności – przewidzianego w akcie założycielskim Spółki, jednakże do tej pory nie realizowanego - budowy budynków  mieszkalnych ze środków przyszłych właścicieli znajdujących się tam lokali mieszkalnych i usługowych osiągnął sukces; po pierwsze – sukces ekonomiczny – zysk, po opodatkowaniu,  pokryciu strat finansowych z lat ubiegłych oraz wykonaniu niezbędnych remontów w zasobach własnych  wyniósł 305 743,99 PLN a majątek Spółki powiększył się o lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Smętka 12 o wartości rynkowej ponad 250 000,00 PLN; po drugie – zmianą społecznej oceny Spółki.

 

W marcu 2007 roku Giżyckie TBS rozpoczęło prace związane z realizacją kolejnej inwestycji polegającej na budowie i sprzedaży budynku mieszkalno – usługowego. Termin zakończenia  inwestycji określony był na wrzesień 2008 roku.

 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Kętrzyńskiego w Giżycku

 

Nie wywiązanie się projektanta  z przyjętych terminów, konieczność ogłoszenia kolejnych przetargów na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej, wybór nowego projektanta spowodowały przesunięcie wszystkich kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, a w konsekwencji zakończenia inwestycji w październiku  2009 roku.

 

Konsekwencją tych niekorzystnych okoliczności jest wejście w światowy kryzys finansowy, zaostrzenie polityki kredytowej – ponad 70 % potencjalnych nabywców straciło możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego,   duża podaż lokali mieszkalnych na terenie Giżycka przewidzianych do oddania  jesienią bieżącego roku powodują trudności w sprzedaży lokali w realizowanym budynku w trakcie jego budowy i sfinansowanie go ze środków przyszłych właścicieli.

 

Dobra lokalizacja budynku,  dobrą jakość wykonania a także adekwatna do wartości użytkowej cena  lokali mieszkalnych i użytkowych zapewnią ich  sprzedaż w dłuższym okresie czasu.

 

 

Budynek mieszkalny przy ulSmętka w Giżycku