DOSTĘPNOŚĆ

Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gizycko.pl


 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-25

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne


 •  Część z zamieszczonych w serwisie dokumentów w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • Linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie.

Wyłączenia


 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Wyeliminowanie pozostałych wad nastąpi w najbliższym możliwym terminie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiszowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Dostępność architektoniczna


Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno z nich przystosowano dla osób z problemami motorycznymi oraz na wózkach inwalidzkich. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, na który mogą reagować pracownicy wezwani przez osobę niepełnosprawną mającą trudności w dostaniu się do urzędu.


Budynek wyposażony jest w schody, windę oraz szerokie korytarze. W budynku znajdują się toalety – możliwość dotarcia windą.Do jednego z wejść budynku prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 


W pobliżu obiektu znajdują się miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.   Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.


Informacje dodatkowe


Urząd Miejski w Giżycku w związku z wejściem w życie ustawy z 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Informacje zwrotne i dane kontaktoweKażdy ma prawo:


 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:


 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Giżycka
 • Adres: Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
 • E-mail: urzad@gizycko.pl
 • Telefon: +48 87 7324 113

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.